HKZ Kleine Organisaties

HKZ Kleine Organisaties is een
opstapnorm, een volwaardige HKZ norm die relatief makkelijk te behalen is. Deze
norm is niet compatibel met de ISO 9001:2015 en is alleen van toepassing als uw
organisatie aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 

         Het maximale aantal medewerkers is 10 fte. Hierin
tellen alle medewerkers mee ongeacht de wijze waarop ze in dienst zijn, dan wel
hun diensten ingekocht of – gehuurd worden;

 • Toelichting: Voor het
  vaststellen van het aantal fte kan bijvoorbeeld worden gekeken naar het
  boekjaar voorafgaand aan certificatie. De gemiddelde inzet aan fte van
  eigen personeel, ZZP-ers, ingehuurd personeel van andere instellingen e.d.
  kan dat over dat jaar worden berekend

 

         Management Wordt meegeteld voor het vaststellen van
het aantal fte, ongeacht of dit wordt uitgevoerd als neventaak door de
zorgverleners of op andere wijze;

 • Toelichting: Het komt voor dat
  kleine organisaties functioneert onder een stichtingsbestuur op afstand of
  een vergelijkbare constructie. Zolang dit bestuur zich niet bezighoudt met
  managementtaken, telt dit niet mee voor het aantal fte

 

         De organisatie kent één vesting en één management,
maar kan haar activiteiten op meerdere locaties uitvoeren. Een vestiging is de
plaats waar het laagst mogelijk managementniveau aanwezig is dat
verantwoordelijk is voor de aansturing van de processen;

 • Toelichting: Hierbij kan worden
  gedacht aan de fysiotherapeut, die zijn werkzaamheden in meerdere
  verpleeghuizen verricht of de mobiele thuisverzorger, die van de ene naar
  de andere cliënt rijdt.
   

 

         De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

 

(bron: Stichting Nederlands
Normalisatie-instituut)

HKZ Kleine Organisaties wordt onder accreditatie
van de Raad voor Accreditatie uitgegeven door een Certificerende Instelling.
Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren erkennen deze norm.