Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van VMB – Consult B.V.

Wij vinden  uw privacy belangrijk
VMB – Consult is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil VMB – Consult ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG). Dit betekent dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Privacy op de website
VMB – Consult respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website. De enige informatie die verzameld en bewaard wordt wanneer u onze website bezoekt, is het adres van de computer waarmee u onze website bezoekt, het type en de door u gebruikte browserversie, de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van de website.

Bewaartermijn
VMB – Consult verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. VMB – Consult bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden
In beginsel zal VMB – Consult geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. VMB – Consult doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien VMB – Consult uw gegevens doorstuurt naar een derde zal VMB – Consult rekening houden met de toepasselijke wetgeving. VMB – Consult zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden.

Uw rechten
Wanneer uw persoonsgegevens door VMB – Consult verwerkt worden, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

  • te verzoeken dat VMB – Consult u inzage verschaft in de persoonsgegevens die VMB – Consult van u verwerkt;
  • te verzoeken dat VMB – Consult eventuele onjuiste en/of verouderde persoonsgegevens aanpast;
  • te verzoeken dat VMB – Consult onvolledige persoonsgegevens aanvult;
  • te verzoeken dat VMB – Consult uw persoonsgegevens verwijdert;
  • te verzoeken dat VMB – Consult minder van uw persoonsgegevens verwerkt;
  • te verzoeken dat VMB – Consult persoonsgegevens overdraagt naar een derde;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door VMB – Consult.

VMB – Consult zal alle verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijk termijn antwoord geven. Indien VMB – Consult besluit uw verzoek niet te honoreren zal VMB – Consult u daarvan op de hoogte brengen. VMB – Consult kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

Wijzigingen
VMB – Consult kan deze privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, dan zal die gewijzigde versie op deze pagina staan. Het is raadzaam deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

Vragen en contact functionarisgegevensbescherming
Voor eventuele vragen en/of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming via: info@vmbconsult.nl. Wij zullen ons best doen om vragen goed en duidelijk te beantwoorden en klachten zo goed mogelijk op te lossen.